AgroAsystent
 


Opis funkcjonalności

AgroAsystent 2 oferuje wiele funkcji pomocnych w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz ułatwiających pracę w samym Programie. Oto szczegółowy opis najważniejszych jego funkcji:
Pełna ewidencja prac polowych i ich kosztów
Na wprowadzonych do programu obszarach zasiewów można dodawać wszystkie wykonane prace polowe w rozbiciu na użyte środki obrotowe (np. maszyna, urządzenie, pracownik, materiał siewny, środek ochrony roślin, nawóz i inne).
Aby szybciej wprowadzać dane można zdefiniować gotowe zestawy środków obrotowych oraz dodawać prace polowe na wielu obszarach zasiewów za jednym razem.
Do każdego środka obrotowego można przypisać koszt, np. motogodziny dla maszyny lub tony dla nawozu. Program zlicza wszystkie koszty prac polowych i prezentuje je w postaci zestawienia. Dzięki temu można łatwo kontrolować koszty w swoim gospodarstwie.
Zaawansowany widok list – wygodne filtrowanie, sortowanie i drukowanie danych znajdujących się na listach
Każda lista w programie (np. wykaz działek ewidencyjnych, maszyn, nawozów, pracowników, operacji magazynowych itd.) oferuje wygodne filtrowanie danych według dowolnych kryteriów. Wystarczy przeciągnąć nazwę wybranej kolumny lub kolumn do pola filtrowania i wpisać dowolny ciąg znaków lub ustalić inne kryterium, po którym program przefiltruje całą listę i pozostawi na niej tylko te pozycje, które są zgodne ze stworzonym filtrem.
Można także sortować dane po dowolnej kolumnie i wydrukować zawartość każdej listy lub zapisać w wybranym formacie (PDF, RTF, HTML, CHM). Ponadto można samodzielnie decydować jakie informacje (kolumny) ma zawierać każdy widok listy.
Raporty
W zależności od używanej wersji programu dostępne są różne raporty obrazujące wyniki analiz danych gospodarstwa. Wersja Standard oferuje podstawowe raporty, wersja Plus także dodatkowe, a w wersji Ekspert znajduje się pełna gama raportów.
Wykaz dostępnych raportów (stan na 28.09.2010 r.):

1. Raporty dostępne w wersji M (Plus):
 • Analiza finansowa gospodarstwa – podsumowuje wszystkie przychody i rozchody w gospodarstwie;
 • Praca maszyn / urządzeń / osób – podsumowuje prace wybranych maszyn / urządzeń / osób w wybranym okresie czasu na wybranych obszarach zasiewów;
 • Prace polowe – prezentuje wszystkie prace polowe z wybranych obszarach zasiewów;
 • Stan prac polowych – podsumowuje prace polowe w wybranym okresie czasu na wybranych obszarach zasiewów;
 • Struktura gospodarstwa – przedstawia strukturę gospodarstwa z podziałem na działki ewidencyjne i leżące na nich obszary zasiewów z podziałem na użytkowania;
 • Uprawy – wykaz wszystkich upraw w wybranych sezonach oraz na wybranych obszarach zasiewów;
 • Użycie chemii – podsumowuje zużycie chemii grupując je po chemii lub po uprawach;
 • Obroty z kontrahentami – podsumowuje obroty i bilans zdarzeń z wybranymi kontrahentami;
 • Obserwacje – wykaz obserwacji danego rodzaju na wybranych uprawach;
 • Raport dzierżaw – podsumowuje dzierżawy wybranych gospodarstw;
 • Raport pracy pracowników – podsumowuje czas pracy pracowników z wyliczeniem kosztów pracy;
 • Rejestr działań agrotechnicznych – wykaz zabiegów agrotechnicznych dla programu rolnośrodowiskowego 2007-2013;
 • Użycie nawozów / środków ochrony roślin / materiału siewnego – podsumowuje użycie zasobów w wybranym okresie czasu na wybranych obszarach zasiewów.
2. Raporty dostępne w wersji L (Ekspert):
  Wszystkie raporty dostępne w wersjach Standard i Plus oraz dodatkowo:
 • Zdarzenia maszyn / urządzeń – podsumowanie zużycie wybranych maszyn / urządzeń w wybranym okresie czasu;
 • Zestawienie finansowe w czasie – porównuje przychody i koszty w sezonach;
 • Zestawienie Gatunków / Odmian – porównanie Gatunków / Odmian w sezonach - koszty, przychody, powierzchnia zasiewów;
 • Zestawienie porównawcze użycia maszyn / urządzeń – porównanie użycia maszyn / urządzeń we wskazanym czasie;
 • Zlecenie / wykonanie pracy polowej – prezentuje szczegółowe zlecenie i raport z wykonania pracy polowej.
Automatyczne aktualizacje i podstawowa pomoc techniczna przez Internet - bezpłatnie
Jeżeli komputer, na którym zainstalowany jest AgroAsystent 2, ma dostęp do Internetu, program automatycznie sprawdzi i powiadomi o dostępności nowej aktualizacji. Należy wówczas zatwierdzić aktualizację, aby po chwili korzystać z najnowszej wersji programu.
Dostęp do aktualizacji jest bezpłatny przez pierwsze 6 m-cy od dokonania aktywacji licencji. Później można przedłużyć abonament na aktualizacje na kolejny wybrany okres. Opłata stanowi jedynie ułamek ceny programu, ale decyzję o tym czy skorzystać z możliwości przedłużenia użytkownik programu podejmuje samodzielnie – nie jest to obowiązkowe, ponieważ program i tak będzie dalej działać w ostatniej wersji jaka była dostępna przed wygaśnięciem dotychczasowego abonamentu.
Podstawowa pomoc techniczna obejmuje konsultacje przez Internet (email, forum) i telefon w zakresie używania programu oraz drobne prace związane z operacjami na bazie danych programu przesłanej do AgroPower np. w celu usunięcia błędnych wpisów. Rozszerzona pomoc techniczna, wymagająca bardziej czasochłonnych działań po stronie AgroPower (w tym także stworzenie nowej funkcjonalności w programie według indywidualnych potrzeb Klienta), realizowana jest odpłatnie na warunkach ustalonych odrębnie – w zależności od zakresu prac, od 40 do 100 zł netto za 1 roboczogodzinę.
Inteligentne słowniki środków do produkcji - synchronizacja z bazą danych przez Internet
Aby sprawnie pracować w programie należy uzupełnić słowniki środków obrotowych, wprowadzając własne maszyny, urządzenia, używane nawozy, środki ochrony roślin czy materiały siewne. Aby ułatwić to zadanie, AgroAsystent 2 korzysta z połączenia z centralną bazą danych słownikowych, z której można pobrać wybrane pozycje.
Można także samodzielnie zgłaszać swoje pozycje do centralnej bazy danych słownikowych, aby inni użytkownicy programu mogli z nich skorzystać.
Wiadomości - moduł do komunikacji z AgroPower i innymi użytkownikami Programu
Dla usprawnienia kontaktów z AgroPower program AgroAsystent 2 został wyposażony w moduł Wiadomości, za pomocą którego można przesyłać zapytania, propozycje lub błędy do AgroPower oraz kontaktować się również z innymi użytkownikami programu.
Obsługa baz danych
Program może obsługiwać bazy produkcyjne (służące do wprowadzania rzeczywistych danych gospodarstwa) oraz testowe (przydatne do ćwiczeń i poznawania funkcjonalności programu).
W wersjach Standard i Plus do dyspozycji jest jedna bazę produkcyjna i dwie bazy testowe. W wersji Ekspert znajduje się dodatkowa baza produkcyjna, w której można prowadzić drugie, niezależne gospodarstwo.
W przypadku potrzeby usługowego prowadzenia wielu gospodarstw w odrębnych bazach danych można rozszerzyć licencję o dowolną ilość baz kontaktując się bezpośrednio z AgroPower. Opcja taka dostępna jest tylko dla wersji Ekspert, a cena każdej dodatkowej bazy danych wynosi 210 zł netto / 256,20 zł brutto (jednorazowo).
Magazyn
Można zdecydować czy używać modułu magazynu czy nie.
W przypadku wyboru pracy bez modułu magazynowego, można dla każdego zasobu podać domyślny koszt jednostkowy, który będzie proponowany przy dodawaniu prac polowych. Oczywiście koszt ten można dowolnie zmieniać. Program w tym trybie pracy nie przechowuje informacji o stanach ilościowych poszczególnych zasobów.
W przypadku wyboru pracy z modułem magazynowym, wymagane jest podanie stanów początkowych poszczególnych zasobów oraz ich kosztów jednostkowych. Następnie trzeba na bieżąco wprowadzać informacje o przychodach (zakupach) poszczególnych zasobów – ilości, koszty nabycia. Program automatycznie przelicza cenę zasobu i nie ma możliwości ręcznej jej zmiany. Takie zabezpieczenie pozwala utrzymać spójność danych kosztowych. W przypadku błędnego wprowadzenia informacji o przychodzącej partii danego zasobu, można dokonać korekty i wówczas koszty użycia tego zasobu na polach zostaną automatycznie poprawione.
Ewidencja badań gleby, planowanie nawożenia
Program pozwala na rejestrowanie wyników badań gleby. Gromadzi informacje o zawartości poszczególnych składników pokarmowych (N, P, K, Mg) oraz poziomie Ph.
Na podstawie badań gleby oraz danych o pobieraniu składników pokarmowych przez uprawiane rośliny, program tworzy plan nawożenia w czystych składnikach dla poszczególnych obszarów zasiewów.
Dokumenty i wnioski
Aktualnie (stan na 28.09.2010 r.) program umożliwia wygenerowanie Wniosku o dopłaty obszarowe z Unii Europejskiej.
Fakturowanie
Moduł fakturowania pozwala na wystawianie faktur VAT, VAT RR i Pro-forma. Znajduje on zastosowanie szczególnie w przypadku rolników zarejestrowanych jako płatnicy podatku VAT. Program pomaga w prosty sposób wystawiać faktury sprzedaży płodów rolnych, między innymi na podstawie transakcji wprowadzonych uprzednio do modułu magazynu.
Program rolnośrodowiskowy
AgroAsystent 2 pozwala na określanie, które pakiety programu rolnośrodowiskowego obowiązują na poszczególnych obszarach zasiewów. Dzięki temu program weryfikuje wprowadzane dane (szczególnie dotyczące użycia nawozów i środków ochrony roślin, wykonanych zabiegów) i informuje o ewentualnych nieprawidłowościach.
Obsługa programu rolnośrodowiskowego jest funkcjonalnością specyficzną dla rynku polskiego. Wymogi określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa.
Mapa, import pomiarów GPS
Program umożliwia stworzenie mapy własnego gospodarstwa. Obrysy obszarów zasiewów lub działek ewidencyjnych można wykonać ręcznie lub zaimportować posiadane pomiary GPS (obsługiwane są formaty APM – AgroPomiarGPS, GPX – Garmin, DAG – Mierniczy, SHP – popularny format „Shape File”). Moduł mapy oferuje kilka zróżnicowanych widoków (ogólny, zasiewy, prace polowe, koszty, przychody, bilans). Można także dodawać podkłady np. ze zdjęciami satelitarnymi, ortofotomapami lub zeskanowanymi mapami w postaci plików graficznych (JPG, PNG, GIF).

 

Producentem programu AgroAsystent jest AgroPower Sp. z o.o.

Infolinia AgroPower:
tel. (55) 2364-999
w dni powszednie 8:00-15:00.

OFERTA WSPÓŁPRACY:
pomóż nam dotrzeć z AgroAsystentem do producentów rolnych w Twojej okolicy lub do Twoich Klientów-Rolników - zostań Dealerem AgroPower! Szczegóły...

Start |  Porównanie wersji |  Opis funkcji |  Pobierz pliki |  Zamów |  Pomoc |  Kontakt

Poznaj pozostałe produkty AgroPower: AgroPomiarGPS, Zestawy pomiarowe GPS, ZOOTECHNIK Bydło

© Copyright AgroPower Sp. z o.o. All right reserved / Wszelkie prawa zastrzeżone.